Zmluvy, faktury, objednávky

Zmluvy Faktúry Objednávky

Číslo dokumentuDátum zverejneniaPredmet
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon zodpovednej osoby 13.3.2018 Spracovanie základnej dokumentácie GDPR
Zmluva o dielo č. 7/2017 2.1.2018 Údržba, oprava, budovanie elektrických rozvodov, verejného osvetlenia a rozhlasu
Zmluva o združenej dodávke elektriny 28.12.2017 Dodávanie elektriny
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 3506750 20.12.2017 Dodávky plynu
Zmluva o dielo č. 6/2017 24.11.2017 Zemné práce a doprava mteriálu a techniky
Zmluva o termínovanom úvere č. 85/001/17 12.10.2017 Poskytnutie úveru
Zmluvo o dielo budova pošty 5/2017/OU 25.9.2017 Oprava budovy pošty
Zmluva o poskytnutí dotácie 14.9.2017 Podmienky použitia dotácie na projekt Zdravie na tanieri
Dohoda č. /07/2017/08 8.9.2017 Príspevok na opravu miestnej komunikácie
Zmluva č. 0514/2017 4.9.2017 Dotácia na zabezpečenie projektu Zdravie na tanieri 2017
Kúpna zmluva 11.8.2017 Predaj pozemku CKN 450 - 34 m2
Dodatok k zmluve 2028614321 21.7.2017 Telefon - BIZNIS S
Dodatok k zmluve 2030149751 21.7.2017 Telefon - BIZNIS L
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN 2/2010 14.6.2017 Poskytnúť dotáciu na súťaže DHZ
Zmluva č. 37171 6.6.2017 Poskytnutie dotácie za zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Vrchy
Zmluva č. 147092 5.6.2017 Poskytnutie dotácie za zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Vrchy
Zmluva o dielo 4/2017 26.5.2017 Zemné práce a doprava materiálu a techniky
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 91/HP/OK-2017 21.4.2017 Poskytnutíe pridelenej dotácie z rozpočtu ŽSK - program KULTÚRA
Zmluva o zriadení vecného bremena č.:MZ 564/2014/ZoZVB 1361/2016, k.ú. Kolárovice 10.4.2017 Zriadenie vecného bremena
Poistná zmluva č. 2760011853 10.4.2017 Havarijné poistenie motorového vozidla - Renault valník
Poistná zmluva č. 1048027600 10.4.2017 Poistenie zodpovednosti za škodu - Renault valnik
Zmluva o dielo č. 4914.7080001ABU 4.4.2017 Živičná úprava miestnych komunikácií
Mandátna zmluva 2.3.2017 Poskytovanie právnych služieb
Zmluva o poskytovaní služieb reklamy 13.2.2017 Poskytovanie reklamy "balík štart"
Kúpna zmluva č. Z20172121_Z 8.2.2017 Úžitkové motorové vozidlo
Kolektívna zmluva na rok 2017 2.1.2017 Kolektívna zmluva
Zmluva o dielo 2.1.2017 Úprava webu Kolárovice
Zmluva o poskytnutí oprávnenia k použitiu publikačného systému ProfiCMS 2.1.2017 Prevádzka publikačného systému na internetovej adrese
Zmluva o združenej dodávke elektriny 15.12.2016 Dodávka elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny 1.12.2016 ZS-dodávka elektriny
Nájomná zmluva 22.11.2016 Nájom KD-Centrum kaderníctvo
Dohoda o rozsahu úprav komunikácií 11.11.2016 Konečná úprava miestnych komunikácií
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy 31.10.2016 Nájom Kultúrneho domu Centrum č. 355
Kúpna zmluva Z201634248-Z 29.10.2016 Kanlizačná korugovaná rúra
Nájomná zmluva 28.10.2016 Nájom Kultúrneho domu Centrum č. 355
Kúpna zmluva 10.10.2016 Predaj pozmekov CKN 3776 - 292 m2 a CKN 3777 497 m2
Poistná zmluva č. 441 9006800 28.9.2016 Poistenie majetku - centrálna zóna
Zmluva o dielo Z17 014 0052 22.9.2016 Živičná úprava komunikácií a chodníkov
Zmluva o elektronickej faktúre 13.9.2016 Podmienky zasielania elektronickej faktúry
Poistná zmluva č. 4101020902 5.8.2016 Poistenie majetku
Zmluva na výkup a odber 22.7.2016 Výkup a odber druhotných surovín od dodávateľa
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 27.6.2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
Dodatok č. 2 k zmluve 1923 16.6.2016 Podmienky triedenia komunálneho odpadu
Zmluva o pposkytovaní služieb kuchynského odpadu 25.5.2016 Dodávanie použitého potravinárskeho oleja
Zmluva o odbere odpadov 24.5.2016 Zber odpadov za účelom ich spracovania a zhodnotenia
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 24.5.2016 Zber, prprava a zahodnotenie ale zneškodnenie zložiek komunálneho odpadu
Dohoda o ukončení Zmluvy o úvere č. 02/18/15 18.5.2016 Ukončenie platnosti zmluvy č. 02/018/15
Zmluva o poskytnutí dotácie 21.4.2016 Dotácia v oblasti športu a telovýchovy - "36. ročník turistického pochodu Drotárska krošňa"
Zmluva o poskytnutí dotácie 11.4.2016 Poskytnutie dotácie na organizovanie okresných súťaží DHZ
Zmluva č. 1610879 4.4.2016 Vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov za primeranú odmenu
76035 22.2.2016 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 01022016 22.2.2016 V budúcnosti previesť vlastnícke právo k stavbe, pozemku a technickej vybavenosti
26012 16.2.2016 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dohoda o spolupráci č. Z-D-2015-001775-00 11.1.2016 Spolupráca pri plnení zákonných povinností
Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2015-001774-00 11.1.2016 Vypožičanie podperných bodov el. vedení za účelom umiestnenia zariadení vypožičiavateľa
1/2016 4.1.2016 Združená dodávka plynu
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 11.12.2015 Zmena čísla účtu
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy /B/ č. 02/018/15 10.12.2015 Poskytnutie úveru na predfinancovanie a spolufinancovanie projektu: Modernizácia verejného osvetlenia pre obec Kolárovice
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 02/018/15 10.12.2015 Blankozmenka č. 02/018/15
Kúpna zmluva na pozemok 27.11.2015 Prevod vlastníckeho práca pozemok parc.č. CKN 1555/2
Zmluva o grantovom účte 11.11.2015 Zriadenie grantového účtu
KaHR-22VS-1001/0145/177 10.11.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dohoda o elektronickom doručovaní 26.10.2015 Elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom
1/2015 7.10.2015 Realizácia stavby "Modernizácia verejného osvetlenia obce Kolárovice"
Zmluva o ozavretí budúcej zmluvy 6.10.2015 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi
1070683041 25.8.2015 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluva o poskytnutí dotácie 27.7.2015 Dotácia na účel v oblasti záujmovo-umeleckej čiinosti VZN 4/2004
Zmluva o výpožičke 7.7.2015 Bezodplatné úžívanie prebytočnéhpo hnuteľného majetku pre účely matrikárky
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb 7.7.2015 Poskytnutie reklamy
Zmluva o spolupráci 28.5.2015 Drotárska krošňa - reklamná plocha
Poistná zmluva-havarijné poistenie 7.5.2015 Havarijné poistenie Fiat Ducato
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti 1070923337 7.5.2015 Poistenie zodpovednosti
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 7.5.2015 Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kolárovice
Dodatok č. 1/2015 k zmluva 200233 z 28.9.2007 6.5.2015 Nakladanie s batériami a akumulátormi
Zmluva č. P-0032136200 o využívaní elektronických služieb 6.5.2015 Využívanie elektronických služieb
Kúpna zmluva 11/2014 30.4.2015 Motorové vozidlo zn. Fiat Ducato Light 2,3 miesty bus
Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN č. 2/2010 27.4.2015 Dotácia na organizovanie okresných súťaží
Zmluva o elektronickej komunikáciií a poskytovanie iných elektronických služieb 27.4.2015 Elektronické zasielanie dokumentov
Zmluva o dielo 10/2014 12.3.2015 Oblečenie pre dychovú skupinu Kolárovičanka
Mandátna zmluva 2.3.2015 Poskytovanie právnych služieb
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov č. 1/2015 27.2.2015 Odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva budúceho predávajúceho k predmetu kúpy
Dohoda o spoločnom stavebnom úrade regiónu Bytčiansko 26.2.2015 Spoločný stavebný úrad regiónu Bytčiansko
Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spol. stavebného úradu 26.2.2015 Začlenenie obcí v spoločnom stavebnom úrade
Zmluva o vystavení záruky č. 41/2015/BZ 23.2.2015 Poskytnutie záruky v prospech ŠFRB
Dohoda o vyplňovacom práve k blakozmenke č. 307/2045/D 23.2.2015 Blankozmenka na zabezpečenie pohľadávky
Kúpna zmluva 9/2014 11.2.2015 Kancelárske potreby
Nájomná zmluva 6.2.2015 Nájom pozemku KN C parc.č. 1555/2 - výstavba bytovky
Zmluva o poskytnutí audditorských služieb č. 5/2014 29.1.2015 Audit riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky
Zmluva o dielo č. 7/2014 23.1.2015 Zemné práce a doprava materiálu a techniky
Kúpna zmluva č. 8/2014 23.1.2015 Plastový odpad
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti č. 1474333140 23.1.2015 Povinné zmluvné poistenie Suzuki
Havarijné poistenie AUTOMAX č. 6506638149 23.1.2015 Havarijné poistenie Suzuki
Kúpna zmluva 6/2014 15.1.2015 Motorové vozidlo SUZUKI SX4 1,6GS
Zmluva o technickej pomoci 15.1.2015 Zabezpečenie procesu bezprostredne predchádzajúceho výstavbe bytovky
Zmluva o dielo č. 4/2014 13.1.2015 Údržba, oprava, budovanie elektrických rozvodov, verejného osvetlenia a rozhlasu
3/2014/OÚ 29.12.2014 Pranie pre TJ Kolárovice
2/2014/OU 18.12.2014 DS-dlažba, OCU-oprava soc.zariadenia, maľovanie
2014/OÚ 22.9.2014 Oprava domu smútku
Zmluva o odbere, preprave, ďalšom nakladaní a zneškodňovaní odpadov 22.8.2014 Zabezpečiť odber odpadu na základe udelenia autorizácie
Zmluva 262013 21.8.2014 Audit riadnej a konsolidovanej účtovnej závierky - rok 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č. 06/AC/2014 13.8.2014 Časový rámec vykonávania pracovnej činnosti
Zmluva o reklame 7.8.2014 Umiestnenie reklamného banera s logom zhotoviteľa v areáli TJ Kolárovice
Dodatok č. 1 k dohode č. 06/AC/2014 14.7.2014 Časový rámec vykonávania pracovnej činnosti
Zmluva o reklamnej spolupráci 7.7.2014 Reklamaná spolupráca- príprava a organizačné zabezpečenie. futbalová liga 01.08.2014-30.06.2015
Dohoda č. 06/AC/2014 29.5.2014 Realizovať pracovnú činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi
Dohoda o spolupráci pri realizácií projektu 12.5.2014 Spolupráca pri realizácií projektu
VZN 1/2010 30.4.2014 Dotácia z rozpočtu obce
Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve 21.3.2014 Predĺženie doby nájmu
2030149751 12.3.2014 Zmena balíka služieb
2028614321 12.3.2014 Zmena balíka služieb
Zmluva o uverejnení firmy uzatvorená telefonicky 20.1.2014 Zverejnenie firmy a telefonického kontaktu
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku 7.1.2014 Nájom budovy s.č. 394 a pozemku parc.č. KN 1118
Kolektívna zmluva na rok 2014 2.1.2014 Kolektívna zmluva na rok 2014
Dodatok č. 1/2013 18.12.2013 Zmena doby nájmu
Zmluva o spoločnom nájme poľnohospodárskeho pozemku 10.12.2013 Spoločný nájom časti poľnohospodárskeho pozemku č. CKN 1510 o výmere 346 m2
Zmluva o nájme poľnohospdárskeho pozemku 10.12.2013 Nájom časti poľnohopodárskeho pozemku č. CKN 1510 o výmere 504 m2
Dohoda o platení za sociálne služby 2.12.2013 Platenie za sociálne služby v DSS a ZpS Kľúč Bytča - p. Gališ Ján
Zmluva o postúpení práv a povinností 18.11.2013 Zmena nájomcu zdravotného strediska
Zmluva o dielo 30.9.2013 Oprava asfaltovej cesty pri cintoríne v Kolároviciach
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu 15.8.2013 Osobitné dojednania k dodávke plynu
Zmluva o združenej dodávke elektriny 6.8.2013 Dodávka elektriny
22/2013 25.7.2013 Audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012
Zmluva o reklamnej spolupráci 17.7.2013 Spolupráci pri realizáciií podujatí podľa zmluvných podmienok
Zmluva o združenej dodávke elektriny 17.7.2013 Dodávky elektriny - VO Škoruby - navýšenie príkonu
Zmluva o poskytovaní reklamy 16.7.2013 Zmluva o poskytovaní reklamy
Nájomná zmluva 16.7.2013 Umiestnenie reklamy na stĺpe verejného osvetlenia na ihrisku
11/2013 10.7.2013 Zemné práce a doprava pre obec Kolárovice
10/2013 10.7.2013 Zemné práce
08/2013 10.7.2013 Zmluva o dielo
7/2013 9.7.2013 Výmena okien Domu smútku Kolárovice
Mandátná zmluva 17.6.2013 dodanie tovaru "Hranice sú mimo nás"
Mandátná zmluva 17.6.2013 koordinácia projektu "Hranice sú mimo nás"
Mandátná zmluva 17.6.2013 koordinácia projektu
Mandátná zmluva 17.6.2013 Koordinácia projektu "Hranice sú mimo nás"
Mandátna zmluva 31.5.2013 dodanie tovaru -
Mandátna zmluva 31.5.2013 dodanie služby...
Mandátná zmluva 31.5.2013 dodanie služby...
03/2013 22.5.2013 Mandátna zmluva
01/2013 16.5.2013 Mandátna zmluva
Dodatok č. 1 15.5.2013 Dodatok č. 1 k dohode o spoločnom financovaní stavebného úradu
4439000578 14.5.2013 Poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu PO
3559001484 14.5.2013 Povinné zmluvné poistenie traktor ŠPZ BY444AA
Zmluva o reklame 9.5.2013 Zmluva o reklame
Zmluva o poskytnutí dotácie 19.4.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie podľa VZN 2/2010
Nájomná zmluva - podpísaná 5.4.2013 Nájom pozemku na účely podnikania
Zmluv o prenájme KDS Kolárovice - podpísaná 4.4.2013 Káblový distribučný systém Kolárovice
Kúpna zmluva 21.3.2013 Predaj pozemku 4254/1
Nájomná zmluva 19.3.2013 Nájom pozemku na účely podnikania
Kúpna zmluva 18.3.2013 Kúpna zmluva - kúpa pozemku
Zmluva o prenájme 12.3.2013 Zmluva o prenájme káblového distribučného systému Kolárovice
Zmluva č. 22 11.3.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/112
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 7.3.2013 Vypracovanie kúpnej zmluvy na prevod pozemku parc.č. CKN 958/1
Hranice sú mimo nás 20.2.2013 Dohoda o realizácii mikroporjektu
Zmluv o prenájme 12.2.2013 Nájom káblového distribučného systému Kolárovice
Kúpna zmluva 11.2.2013 Predaj pozemku KN-C parc. č. 2101/3 - 1 m2
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve 8.2.2013 Nájom nebytového priestoru - stavba súp. číslo 457
Register obchodných spoločností 8.2.2013 Zverejnenie informácie - Register obchodných spoločností
Zmluva o uverejnení inzercie 21.1.2013 Zverejnenie informácie - Zlaté stránky
KaHR-22VS-1001/0145/177 21.1.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Darovacia zmluva 10.1.2013 Vecný dar na vybavenie materskej školy a kultúrneho domu
Dodatok č. 4 21.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 561
Nájomná zmluva 11.12.2012 Nájom pozemkov za účelom podnikania
Zmluva o prevzatí dlhu 5.10.2012 Zmluva o prevzatí dlhu
201220 21.9.2012 Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2012
20/2012 10.8.2012 Úhrada výdakov súcisiacich so záchr.prácami počas snehovej kalamity
Zmluva o reklamnej činnosti a propagácii 4.7.2012 Reklama objednávateľa
Zmluva 0415581020 26.6.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva 04155811130 26.6.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci z 4.6.2012 13.6.2012 Vypracovanie kúpnej zmluvy-predaj pozemku 1555/2
Kúpna zmluva z 07.06.2012 12.6.2012 Predaj pozemku parc. č. 1555/2 CKN-bytovka
3093 18.5.2012 Inzercia na webovej stránek www.neoslovakia.sk
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kolárovice 14.5.2012 Organizovanie okresných súťaží hasičských DHZ
Zmluva o spolupráci 9.5.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Darovacia zmluva 16.3.2012 Dar za účelom podpory športovej a vzdelávacej činnosti futbalového klubu v regióne
1/2012 21.2.2012 Nájom futbalového ihriska a šatní
2012 31.1.2012 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest Orfeus
2011 31.1.2012 Nájom ihriska
Zmluva o dielo 1.12.2011 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kolárovice
Komisionárska zmluva 10.11.2011 Stravné lístky
7210110 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO KD Čiakov
7210103 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO Melocík
7210102 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO Čiakov
7210101 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO Korytné
7210078 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO Potoky
7210077 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO dolný koniec
7210068 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO OCU Škoruby MŠ
7210065 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO OCU ZS
7210059 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO KD Centrum
7210045 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO pri bytovkách
7210044 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO pri 334
7210043 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO Škoruby2
7210042 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO OCU
7210041 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - VO Škoruby
7210039 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - cintorín
7210038 10.10.2011 Dodávka lelektrickej energie - OCU
111/2011-Gš 5.9.2011 Sypač komunikácií TS-600
3/2011 11.7.2011 Umiestnenie reklamy na stĺpe VO pri ZŠ
2/2011 6.4.2011 Dotácia na prevádzku Domovu sociálnych služieb Kľúč
1/2011 6.4.2011 Dotácia podľa VZN č. 2/2010 - org.súťaží