Modernizácia verejného osvetlenia obce Kolárovice

Naša obec podala v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok( ďalej len NFP) na účely rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. Informáciu o schválení žiadosti a pridelení NFP sme dostali v decembri 2012. Zmluvu s riadiacim orgánom sme podpísali v januári 2013.

Internetová stránka operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/programove -obdobie-2007-2013-6117/12802s

Internetová stránka riadiaceho orgánu -Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

www.siea.sk

Názov a sídlo prijímateľa:

Obec Kolárovice , Obecný úrad Kolárovice , Kolárovice č.389 , 01354

Výška  žiadosti o poskytnutie  príspevku

195 989,60 EUR

Celkové výdavky

215 543,62 EUR

Miesto realizácie projektu

Obec Kolárovice

Názov a stručný opis projektu

Modernizácia verejného osvetlenia obce Kolárovice

Realizácia  projektu pozostáva najmä s týchto prác

- demontáž starých svietidiel  165

-demontáž rozvádzačov

-demontáž konzol

-montáž nových svietidiel, doplnenie 45 svietidiel

-montáž a doplnenie nových rozvádzačov

-ďalší materiál potrebný k týmto prácam

Z uvedených prác vyplýva, že staré lampy, ktoré majú veľkú spotrebu, by mali byť nahradené novými modernejšími svietidlami. Sú úsporné a taktiež sa upraví spôsob osvetlenia a rôzne možnosti zapínania a vypínania jednotlivých častí v obci.

Svietenie bude efektívnejšie a bude vo všetkých lokalitách. Veríme, že to bude mať pre obec, ale aj úžitok pre občanov. O ďalších krokoch budeme občanov informovať.