eRko - Delfinčatá

Motto:

„Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí....."

 

eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie od roku 1990. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi  malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými. 

Jedno z týchto spoločenstiev - stretiek - funguje aj v našej farnosti Kolárovice - nazýva sa Delfínčatá. Stretávame sa každú sobotu o 15:30 v eRko klubovni na fare. Stretká fungujú počas celého školského roka okrem letných prázdnin. Deťom sa u nás venujú viacerí animátori, ktorí prešli niekoľkými kurzami.Náš cieľ: pomáhať pri formovaní detí na dospelé kresťanské osobnosti, schopné kvalitným osobným životom prispievať k rozvoju spoločnosti, v ktorej žijú.

Naši patróni: sv. Štefan Pongrácz , sv. Melichar Grodziecki , sv. Marek Križin (svätí Košickí mučedníci)

Naše hodnoty: živá viera, úcta k životu, otvorené spoločenstvo, radostná služba, zodpovednosť a dôvera.

Celoslovenské aktivity pre deti:

- Misijná púť detí - Rajecká Lesná a Levoča - je určená pre koledníkov Dobrej noviny. Z našej farnosti sa každoročne zúčastňujeme Misijnej púte v Rajeckej Lesnej.

- Vypni telku, zapni seba - počas májového týždňa motivujeme deti k tomu, aby svoj čas prežívali tvorivo a zmysluplne. 

- Detský čin pomoci - v mesiaci október sa deti samostatne alebo so svojim stretkom usilujú pomôcť tam, kde môžu. Téma je každoročne iná, v našej farnosti je možnosť sa zúčastniť Detského činu pomoci na pravideľných stretkách.

- Biela stužka - informačná kampaň podporujúca úctu k životu pred jeho narodením. Biele stužky pripravujeme spoločne na stretkách a rozdávajú sa na sv. omši v kostole.

- Sviečka za nenarodené deti - členovia eRka si každoročne uctia pamiatku nenarodených detí zastavením sa či zapálením sviečky pred gynekologickými oddeleniami, pamätníkmi nenarodených, pri krížoch alebo v oknách svojich domovov. Sviečky je možné za dobrovoľný príspevok získať v kostole.

- Dobrá novina - Vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a stávajú sa tak poslami nádeje. Je to najväčšia akcia eRka. V našej farnosti sa chodí koledovať na Troch Kráľov - 6.1. Nácviky začínajú približne 2 týždne vopred a deti sa môžu začleniť do jednej z 2 skupiniek. Jedna začína na vrchoch a ide smerom od horného konca dediny, druhá začína na dolnom konci.

- Vydavateľská činnosť - časopis REBRÍK je určený pre deti mladšieho školského veku a LUSK je metodicko-informačný časopis pre vedúcich eRka. V prípade záujmu môžete kontaktovať vedúcich eRka.