DHZ - Centrum

História Veliteľstvo Členovia

História

História organizovanej požiarnej ochrany v Kolároviciach je spojená s 20-tymi rokmi 20. storočia. V roku 1923 vznikol za aktívnej podpory vtedajšieho richtára Gašpara Kalmana Dobrovoľný hasičský zbor. Medzi zakladajúcich členov Dobrovoľného hasičského zboru Kolárovice - Centrum patrili: Alfréd Zwach - notár, Adam Korec - bývalý richtár, Štefan Stískala - železničiar, Jakub Puchoň, Martin Keco - obchodník, Cyprián Drbúl - robotník, Pavol Gafo - učiteľ (veliteľ), Ján Dvorák, Štefan Slaninka, Jozef Nebúrka st., Pavol Bátrna, Štefan Tabaček, Pavol Gallo - veliteľ, Rudolf Minarovský - farár, Gašpar Kalman - veliteľ, Martin Kalužný, Peter Žídek, Ladislav Mičienka, Štefan Bunčo, Ján Neubauer, Jozef Kalužný, Adam Badura, Ján Drbúl, Śtefan Lipka, Peter Lipka, Pavol Lipka, Adam Hlaváč, Jozef Nebúrka ml., Rudolf Hruštínec, Martin Adamík, Mikuláš Hlavoň a Tomáš Kecík, Jakub Drbúl.

O čo bolo nadšenie mladých hasičov väčšie, o to väčšie boli počiatočné ťažkosti. Nebolo najpotrebnejšie náradie ani vybavenie, bola len malá kolesová striekačka, umiestnená v neďalekej búdke na cintoríne. Výbor Dobrovoľného hasičského zboru rozmýšľal, ako zaobstarať uniformy, lebo členov začalo pribúdať. Niečo dala obec, podstatne na ne prispeli krajania z Ameriky. Vychádzkové šaty si platil každý sám. Látku pre všetkých zakúpil Mikuláš Hlavoň, ktorý tiež každému šaty ušil. Keď sa v roku 1924 konalo Zakladajúce zhromaždenie Hasičskej okresnej jednoty v Bytči, konalo sa za účasti hasičského zboru z Kolárovíc. Dobrovoľný hasičský zbor organizoval zábavy a peniaze do pokladnice pribúdali. V roku 1928 sa zakúpila veľká ručná striekačka. Mladí požiarnici prišli s návrhom založiť hudobný krúžok. Keď niektorí starší členovia dychovky zomreli, dychovka sa pomaly rozpadla. Pod vedením Martina Hujíka sa k niektorým starým členom pripojili nový mladí a vytvorili menšiu dychovku. Popri výcvikovej činnosti požiarnikov v predvojnovom období bola ich hlavná činnosť zameraná na aktívne zásahy pri požiaroch. Tie bývali vzhľadom na prevládajúcu drevenú architektúru obce veľmi časté. Mnoho požiarov bolo založených úmyselne. Jeden z najväčších v tomto období bol požiar v roku 1942, kedy vyhorelo celé Fojstvie.

Činnosť Miestnej jednoty (MJ) československého hasičstva v Centre v období 50-tych rokov zachytávajú zachované zápisnice z výborových zasadnutí a najmä výročných členských schôdzí. Hlavná činnosť sa zameriavala na pravidelné dvojtýždňové poradové a technické cvičenia, účasť na okrskových cvičeniach, preventívnych prehliadkach i nočnej stráži v letnom období. V roku 1952 bolo zostavené jedno 9-členné dorastenecké družstvo. V súvislosti so stavbou hasičského skladiska hasiči prijali brigádnické záväzky. V roku 1953 došlo k zmene názvu organizácie na Československú požiarnu ochranu (CSPO), Požiarnici dostali v roku 1952 prvú motorovú striekačku. Netrvalo dlho a mohli ju využiť pri praktickom zásahu u Márie Lipkovej a Daniela Puchoňa. Dobrá činnosť MJ aktivizovala aj záujemkyne z radu dievčat a z podnetu Štefana Gálika sa konal nábor dievčat do ženského družstva MJ. Aktivitu v kultúrnej činnosti prejavil požiarny zbor tým, že v roku 1953 uviedol dve divadelné predstavenia: „Pod hasičkou zástavou" a veselohru „Juvelír" pod vedením učiteľa Cyrila Hlavoňa. Povzbudením do aktívnej činnosti požiarnikov bol fakt, že do užívania bola daná nová požiarna zbrojnica, i keď po 4-ročnom budovaní ešte nebola kompletne dokončená. Členskú základňu v tom období tvorilo 45 členov. V roku 1958 mala MJ CSPO 37 registrovaných členov.

Rok 1961 bol pozoruhodný nepredvídaným nárastom členskej základne. Po získaní 62 nových členov bolo v MJ 100 členov. K nim pribudlo 12 žien. Mobilnosť požiarnej jednotky bola zlepšená pridelením motorového vozidla, čím sa po technickej stránke MJ vyrovnala iným požiarnym zborom okresu. V tom roku sa obnovila dychová hudba pod vedením Ladislava Kaštana. Významnou akciou bola prístavba a nadstavba požiarnej zbrojnice. Pamätnou udalosťou v roku 1963 bola oslava 40. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kolároviciach - Centre v Jelší za cintorínom. Organizácia evidovala 121 členov, z toho 18 žien. V marci a apríli 1965 sa znova začalo pracovať na výstavbe požiarnej zbrojnice. Nadstavbou zbrojnice bola vybudovaná spoločenská sála so 40 stolmi a 160 stoličkami i javiskom.

Začiatky 80-tych rokov boli veľmi úspešné najmä pre mladých požiarnikov. Družstvo žiakov pod vedením učiteľa Hlavoňa získalo na okresnej súťaži Plameň 1981 v Kunerade 2. miesto a strieborné medaily spojené s vecnými odmenami. V tomto veľmi dobrom trende pokračovalo družstvo aj v nasledujúcom roku s učiteľom Stanislavom Klimom v okresnom kole, po získaní 1. miesta úspešne bojovalo v krajskom kole.

Po základných štrukturálnych zmenách a úprave zákona o požiarnej ochrane č. 126/85 zb., došlo v roku 1991 aj k zmene názvu zo Zväzu požiarnej ochrany (ZPO) na Dobrovoľnú požiarnu ochranu (DPO). Významnou udalosťou bolo v roku 1993 oslavy 70. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru Kolárovice - Centrum. Z iniciatívy mladých členov DPZ došlo v roku 1996 k zlepšeniu celkovej práce v DPZ. Požiarne družstvo bolo na viacerých požiarnických súťažiach - 14.7.1996 o Putovný pohár v Hliníku, o Pamätnú prilbu v Bytči, na 24. ročníku požiarnych zborov o Beskydský pohár na Turzovke, súťažilo o Putovný pohár SNP vo Fačkove, zúčastnilo sa medzinárodnej súťaže O Putovný pohár starostu v Orlovej pri Ostrave i Putovný pohár FIRE SLUŽBY vo Svederníku 29.9.1996. Výsledky požiarneho družstva v súťažiach sa zlepšili. Vo Fačkove získalo 1. miesto, v Predmieri 2. miesto, vo Svederníku 3. miesto s pohárom i finančnou odmenou. Pri príležitosti Sviatku sv. Floriána 4. mája bolo slávnostne zasadnutie DPZ Kolárovice - Centrum, na ktorom si účastníci pripomenuli 75. výročie založenia svojho zboru. Previerky pripravenosti požiarnych družstiev 31.5.1998 sa z Kolárovíc vo Veľkom Rovnom zúčastnilo družstvo mužov i dorastu. Pri celkovom vyhodnotení lepšie obstál dorast ako muži. Výsledok potvrdzuje, že mladí požiarnici prevzali iniciatívu v DPZ.

V dôsledku tejto aktivity sa na výročnej členskej schôdzi 23.1.2000 mladí požiarnici a členovia požiarneho družstva medzi sebou dohodli a zvolili si nový výbor DPZ na čele s predsedom Petrom Frolom, ktorý vykonával funkciu hospodára DPZ. Za veliteľa bol zvolený Peter Šebeňa.

použitá literatúra: KOLÁROVICE 1312 - 2002