DHZ - Vrchy

História Veliteľstvo Členovia

História

Po viacnásobnej žiadosti kolárovických občanov z vrchárskych osád dal Notársky úrad v Kolároviciach 12.8.1931 súhlas k založeniu Dobrovoľného hasičského zboru Kolárovice - Vrchy. Do novozvoleného zboru Sa prihlásilo 34 občanov. Zakladajúcimi členmi boli: Ondrej Ciesarik, Jakub Hruštínec, učiteľ Albert Simončič - veliteľ, Vojtech Dzúrik, Ján Bielik - tajomník, Jozef Škoruba - strojník, Urban Raždík - pokladník, Štefan Molík st. - hospodár, Jaroslav Molo, Mikuláš Skukálek a Vendel Klunda - trubači.

Začiatky boli veľmi ťažké, pretože obecný úrad nezabezpečil výstroj, výzbroj, ani finančné prostriedky. Časom bola zo Žiliny pridelená malá dvojkolesová ručná striekačka, menší počet ručných vedroviek, háky na strhávanie horiaceho dreva a pracovný odev, neskôr vychádzková rovnošata a kožené brigadírky. V značnej miere rovnošatu upravoval a prešíval bývalý krajčír v obci Mikuláš Hlavoň, ktorý bol tiež hasičom. Na striekačku a náradie postavili členovia u Škorubov drevenú búdku, o ktorú sa staral strojník Jozef Škoruba.

Členská základňa sa postupne rozširovala, nakoľko občania prejavovali dôveru k hasičom, ktorí organizovali zábavy, hrali divadlo, zúčastňovali sa na významných pobožnostiach v kostole, na pohreboch, a najmä v prípade požiarov sa ihneď snažili lokalizovať plamene, aby nedochádzalo ku škodám na majetku občanov, ako to bolo na Bršlici, u Škorubov, na Čiakove i v Centre obce. Zo získaných finančných prostriedkov si hasiči postupne zakupovali vychádzkovú rovnošatu.

Počas II. svetovej vojny výbor ani členská základňa neprejavovali aktívnu činnosť, členská základňa mala v roku 1946 43 členov.

V roku 1955 sa v akcii Z začalo v osade Čiakov s výstavbou požiarnej zbrojnice s malou zasadačkou. Okrem garáže a zasadačky sa robila nadstavba pre kultúrne podujatia. Stavba bola ukončená a odovzdaná do užívania v roku 1958. V roku 1958 bolo založené ženské požiarne družstvo. Veliteľom bol Adam Miko. V roku 1962 bola požiarnikom pridelená staršia motorová striekačka PS/8 s podvozkom zo ZO ZPO v Považskom Chlmci. V roku 1964 na žiadosť MNV dostal zbor od armády vozidlo TATRA 805.

V roku 1981 sa konali oslavy 50. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru v Kolároviciach - Vrchoch. K vytvoreniu žiackeho požiarneho družstva došlo v roku 1984. Družstvo viedol Jozef Papaj. Zodpovedným prístupom k veci dosahovalo družstvo dobré výsledky. V rámci spoločenských zmien sa v roku 1989 prijalo premenovanie požiarnickej organizácie na „Dobrovoľnú požiarnu ochranu" (DPO). Miestne požiarnické organizácie boli vedené pod názvom „Dobrovoľný požiarny zbor" (DPZ). Omladené požiarne družstvo pod velením Stanislava Skukálka sa aktívne zapájalo do požiarnických povinností a pravidelne sa zúčastňovalo na súťažiach so striedavými úspechmi.

Príjemným posedením pre delegátov DPZ z Vrchov bola 24.7.1993 účasť na oslavách 70. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kolároviciach - Centre. Vtedajší výbor DPZ tvoril 52 členov, z toho 8 žien. Dňa 12.8.2001 oslávil DPZ 70. výročie svojho založenia. Spolupráca s Obecným úradom za aktívnej pomoci starostu Štefana Puchoňa umožňovala činnosť DPZ pravidelným zásobovaním pohonnými hmotami, doplňovaním vyradenej techniky i výstroja požiarneho družstva.

Významnou osobnosťou, ktorá sa zúčastňovala na rozvoji Dobrovoľnej požiarnej ochrany požiarneho zboru v Kolároviciach -Vrchoch, je Štefan Molík rodák z Čiakova. Už ako chlapec v prvých rokoch založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Kolároviciach - Vrchoch sa upísal myšlienke hasičstva a zostal jej verný až po dnešné dni. Písal sa rok 1940. kedy potvrdil svoju aktívnu účasť členstvom v DHZ. Až do roku 1989 vykonával funkciu predsedu DHZ. Za svoju dlhoročnú prácu získal viaceré diplomy, medaily a ďalšie ocenenia. V rokoch 1991 mu bol udelený titul „Zaslúžili člen Zväzu požiarnej ochrany".

použitá literatúra: KOLÁROVICE 1312 - 2002