Únia žien Slovenska Kolárovice - Vrchy

Spoločenskou organizáciou ktorej cieľom bolo združovať a aktivizovať ženy v spoločenskom živote, bol Slovenský zväz žien, ktorá pracovala v obci už pred rokom 1985.

V tomto období pracovala organizácia v užšom kruhu žien. Aktívne členky ktoré viedli túto organizáciu boli p Kamila Ševčíková, p. Zdenka Fanová, p. Kamila Kurdajová, p. Pavlína Hazuchová, p. Terézia Papajové, p. Anna Vachalíková a p. Rozália Lovásová. V rámci reorganizácie žien, niektoré základné organizácie činnosť nevyvíjali. Aj táto organizácia na určitý čas zanikla a aktívne začala pracovať až po roku 1985 a pracuje až do dnes. Organizácia SZŽ Kolárovice - vrchy združovala a združuje ženy z miestnych častí Škoruby, Čiakov, Korytné a Čeranka.

V roku 1985 na podnet vtedajšej poslankyne Pavlíny Hazuchovej a člena zboru pre občianske záležitosti MNV bola navrhnutá a zároveň zvolená za predsedníčku SZŽ p. Emília Uherková - učiteľka MŠ Kolárovice. Ako tajomníčka pracovala p. Vlasta Ciesaríková a pokladníčka p. Kamila Kurdajová.


Činnosť ktorú vyvíjali ženy počas tohto obdobia bola bohatá hlavne na rôzne brigádnické činnosti, ako boli pomoc JRD pri sušení a spratávaní sena. Pracovali pri jarných upratovacích prácach v okolí verejných priestranstiev a miestneho cintorína. Vyvíjali kultúrnu činnosť hlavne usporiadaním zábav, z ktorých získavali finančné prostriedky na to aby sa mohli stretávať aby si zarobili napr. na občerstvenie výr. čl. schôdzí a na oslavy MDŽ - kde si každoročne postavenie ženy v spoločnosti.

Stretávali sa na oslavách oslobodenia našej obce. V auguste sa stretávali z príležitosti sviatku SNP na cintoríne pri hrobe partizána Ondreja Hronca. Peknými akciami boli čajové večere, ktoré sa uskutočňovali v kult. Dome Čiakov, kde sa ženy od začiatku schádzali, navzájom si vymieňali recepty na varenie, pečenie a tiež poriadali výstavu ručných prác, ktoré si ženy vlastnoručne zhotovili.

SZŽ úzko spolupracoval s vtedajším MNV. Predkladali mu požiadavky , ktoré v tej dobe trápili ženy a občanov osád Škoruby, Čiakov, Korytné, Babyše a Čerenka.

Jedna z požiadaviek SZŽ vtedajšej dobe bola rekonštrukcia kult. domu nakoľko sa robili kultúrne podujatia - zábavy, ale podmienky boli veľmi ťažké . Kúrilo sa na pevné palivo, riady a poháre boli nepostačujúce. Veľa ráz ženy museli nosiť riady aj z domáceho prostredia. Podobne aj drevo či uhlie.

Postupne boli požiadavky splnené k spokojnosti žien a občanom našich osád (teraz miestnych častí).

Naše ženy si navzájom hodnotili svoju prácu ktorá sa aktivizovala v organizácii a zúčastňovala na verejných podujatiach. Práca bola sledovaná aj Ústredným výborom SZŽ, ktorému sa odovzdávali aj finančné prostriedky. ÚVSZŽ sa odovzdávali taktiež plány práce (teraz plán činností) a hodnotiace správy.Za UVSZŽ bola do našej organizácie delegovaná p. Anna Drbúlová, vtedy predsedníčka JRD v Kolároviciach.

Za záslužnú prácu v ženskom hnutí, aktivizovanie a združovanie žien v spoločenskom živote bola v roku 1988 členka p. Emília Uherková. UVSZŽ jej udelil Bronzovú medailu.

V tejto dobe pracovalo v organizácií veľa žien ktoré pracujú aj dnes. Ale treba spomenúť aj ženy ktoré boli veľmi aktívne a žiaľ už nie sú medzi nami.Boli to p. Pavlína Hazuchová - Čerenka, p. Emília Mačková - Čerenka, p. Viera Kolenáková - Čerenka, p. Anna Hôrecká - Korytné, p. Helena Ďurdíková - Čiakov. Z osady Škoruby p. Irena Raždíková a p. Kamila Deckárová.

Od roku 1985 si funkciu predsedníčky SZŽ vystriedali medzi sebou p. Emília Uherková a p. Vlasta Ciesaríková v snahe udržať SZŽ, aby naša organizácia nezanikla, pretože túto funkciu predsedníčky, nemala záujem žiadna členka robiť.

Najskôr sa názov SZŽ zmenil na Demokratickú úniu žien Slovenska. V roku 1991 sa Demokratická únia žien v rámci reorganizácie zmenila na ÚŽS - Únia žien Slovenska.

V roku 1998 sa stala predsedníčkou p. Alena Gottliebová, učitelka ZŠ Kolárovice. Túto prácu vykonávala dva roky, avšak pre nedostatok času ukončila prácu predsedníčky nakoľko sa stala aj zástupkyňou starostu obce Kolárovice. Z toho dôvodu bola opäť zvolená p. Emília Uherková za predsedníčku a pracovala do roku 2004.

V roku 2004 bola zvolená za predsedníčku p. Vlasta Ciesaríková, ktorá vedie ÚŽ Kolárovice - Vrchy dodnes v tomto zložení.

Fotogaléria k histórií ÚŽ Kolárovice - Vrchy...