Informácia starostu obce - Finančná situácia obce Kolárovice pre rok 2010

23.3.2010

Rozpočet roku 2010 zo štátu.

10 500 000,- Sk: 12 mesiacov = 875 000,- Sk na mesiac, z toho:

300 000,- Sk materská škôlka, školská družina, centrum voľného času, školská jedáleň,
400 000,- Sk platy, odvody zamestnancov vrátane opatrovateľskej služby
čiže spolu 700 000,- Sk mesačne

zostáva 175 000,- Sk x 12 mesiacov = 2 100 000,- Sk

Nutné výdaje
Elektrická energia 500 000,- SK
Plyn 250 000,- Sk
Poistky ročne (technika, budovy, osoby, káblová TV) 110 000,- Sk
Opravy svetiel a rozhlasu, rozvodov 220 000,- Sk
Odpad (doplatenie obecného úradu za občanov) 360 000,- Sk
Hasiči 100 000,- Sk
TJ (futbal, turistický - horolezecký, hokejbal, šach)
200 000,- Sk
Kultúra v obci 100 000,- Sk
Káblova TV (oprava prístrojov, rozvodov, elektrika)
120 000,- Sk
Dom smútku (kopanie jám, údržba cintorína)
80 000,- Sk
Vítanie občanov do života (deti narodené v r. 2009)
56 000,- Sk
Komunikácie zimná údržba pohonné hmoty, posyp
85 000,- Sk
Stavebný úrad
50 000,- Sk
PHM ročne
130 000,- Sk
servis strojov (autá, počítače, tlačiarne, kopírky,)
195 000,- Sk
Známky (poštovné)
30 000,- Sk
Územný plán rozvoja obce
350 000,- Sk
Spoluúčasť v projektoch (svetlá +námestie)
1 000 000,- Sk
Školenia
20 000,- Sk
Výpočtová technika 25 000,- Sk
Audit 20 000,- Sk
Kancelárske potreby (papier, tonery, tuhy, dosky viazacie
lepidlá atď.)
50 000,- Sk
ZMOS poplatok Bratislava, oblastný Žilina 10 000,- Sk
Internetová stránka - prevádzka 15 000,- Sk
Časopisy a noviny 10 000,- Sk
Stravné lístky 55% pre zamestnancov 140 000,- Sk
Reťaze na traktor 20 000,- Sk
Oplotenie ihriska (pletivo) 20 000,- Sk
Stavebný dozor prístavba školy 30 000,- Sk
Projekty prístavba kult. domu, prístavba školy 7 500,- Sk
Stavebný dozor Ihrisko Rieky, WC Čiakov, príst.školy 15 000,- SK
Projekty verejné osvetlenie
30 000,- Sk
Komoditný spracovateľ podkladov svetlá
70 000,- Sk
Projekty námestia
400 000,- Sk
Komoditný spracovateľ podkladov námestia
200 000,- Sk
Spoluúčasť fasáda škola, telocvičňa
100 000,- Sk
Telefóny
25 000,- Sk
Zdvíhacie zariadenie na prednú radlicu traktor
20 000,- Sk
Výstavba futbalového ihriska - spoluúčasť na projekte 345 500,- Sk
Multifunkčné ihrisko Rieky (odsúhlasené)
1 550 000,- Sk
Spolu 7 059 000,- Sk

.

Rozpočet - zotatok 2 100 000,- Sk
Nutné výdaje -7 059 000,- Sk
- 4 959 000,- Sk

.

- 4 959 000,- Sk + 1 920 863,- Sk naše výbery (dane, psi, hracie automaty...)
= - 3 038 137,- Sk.

Celkom rozpočet na rok 2010 činí čiastku 12 420 863,- Sk

Pre rok 2010 bol plánovaný rozpočet od štátu pre obec Kolárovice 15 500 000,- Sk. Vzhľadom k hospodárskej kríze (nezamestnanosť) sa znížil výber podielových daní od fyzických osôb a tým bol obci krátený rozpočet o - 4 000 000,- Sk a to na 10 500 000,- Sk.