Úradné hodiny

Úradné náležitosti

Hlásenie sobáša, krstu, výpisy z matrík a pod. možno žiadať každý deň po svätej omši!!! (okrem prikázaných sviatkov a nedele).

Vybavenie pohrebu alebo sviatostného zaopatrenia možno žiadať kedykoľvek!

V prípade momentálnej neprítomnosti kňaza môžete sviatostné zaopatrenie nahlásiť u kostolníka p. Štefana Labudu.