POKYNY PRI VYBAVOVANÍ POHREBU

Oznámte úmrtie zosnulého na fare prv, než začnete čokoľvek vybavovať. Až po dohode o dni, hodine a mieste pohrebu so správcom farnosti môžete vybavovať ostatné náležitosti (štátna matrika, hudba, ...). NIE OPAČNE(!), aby sa predišlo komplikáciám.

- Doklady o úmrtí zosnulého (fotokópia listu o prehliadke mŕtveho a fotokópiu úmrtného listu z príslušnej matriky) je potrebné odovzdať na príslušný farský úrad pred začatím pohrebných obradov. Bez nich nie je možné začať pohrebné obrady!!!

- Správca farnosti je zodpovedný za priebeh pohrebu, preto akékoľvek zásahy do obradov je potrebné oznámiť pri vybavovaní pohrebu!!! (počas priebehu obradov je to nevhodné a neakceptovateľné)

- Je v záujme rodiny zosnulej osoby, aby požiadali kantora o spev a dohodli sa s ním osobne na účasti a jeho službe na pohrebných obradoch.

- Správca farnosti zabezpečí asistenciu na pohreb.

- Je spravodlivé, keď pozostalí ocenia prostriedky, úsilie a čas zúčastnených pozornosťou a odmenia služby spojené s účasťou a aktivitou na pohrebných obradoch vykonané cirkvou pre zosnulého a pozostalú rodinu.

- Ak rodina chce dať zvoniť na kostolných zvonoch zosnulému, je potreba uhradiť náklady spojené s použitím elektrickej energie, zvonov a obsluhou zvonov! Túto žiadosť o službu je potrebné dohodnúť s osobou poverenou obsluhou zvonov!

Tu je potreba pripomenúť, že sú tak v štáte ako i v Cirkvi vymedzené územia, ako aj práva a povinnosti tých, ktorí v nich boli ustanovení a nik iný nemá právo zasahovať do tohto územného celku a zákonom vymedzených právomocí. To si nám kresťanom treba tiež uvedomiť a rešpektovať k vzájomnej spokojnosti.

Parte

Veriaci, s ktorými sme sa v duchu kresťanskej nádeje na večný život a spásu duše rozlúčili pohrebnými obradmi, nájdete »tu«