Žilinská diecéza

Vznik Projekty Kontakty

Vznik Žilinskéj diecézy

Dňa 14. februára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. zriadil Žilinskú diecézu a za prvého žilinského diecézneho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD., dovtedy titulárneho bitského a banskobystrického pomocného biskupa. Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline ustanovil za katedrálny chrám diecézy. Mons. Tomáš Galis kánonicky prevzal úrad žilinského biskupa v Žiline dňa 15. marca 2008. Latinský názov diecézy určila Kongregácia pre biskupov v tvare „Dioecesis Žilinensis". Nebeskými patrónmi Žilinskej diecézy sú naši slovanskí vierozvestovia svätí Cyril a Metod.

viac informácií na www.dcza.sk